เว็บไซต์ ระหว่างพัฒนา | Underdevelopment Site
 • (+66) 02 202 9200
 • buy@thaihealth.co.th
Simply Healthy | Thai Health Insurance

แผน Simply Healthy

แผนประกันผู้ป่วยใน Simply Healthy

ความคุ้มครองของแผนประกันผู้ป่วยในนั้น หมายถึงผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็น ผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์

แผนประกัน Simply Healthy เป็นแผนประกันสุขภาพเริ่มต้นที่เราอยากจะแนะนำ ด้วยความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน ช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในยามจำเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีเบี้ยประกันที่ไม่สูงมากนัก เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่ครบถ้วนในราคาที่ไม่สูง

ความคุ้มครองของแผนประกันนี้มีข้อดีที่ไม่มีการคิดค่าเสียหายส่วนแรก บริษัทฯ จะจ่ายสินไหมตั้งแต่บาทแรกได้ทันที โดยเมื่อบริษัทฯ จ่ายถึงทุนประกันที่กำหนดในหมวดนั้นๆ ส่วนที่เกินจากทุนประกัน ถึงค่อยเป็นภาระค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันเฉพาะส่วนที่เกินความคุ้มครอง

แผนประกันนี้แตกต่างกับ Wealthy Healthy ตรงที่ความคุ้มครองส่วนการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage)นั้นไม่มี หรือกล่าวง่ายๆ ได้ว่า หากมีค่ารักษาเกินกว่าทุนประกันที่กำหนด จะไม่มีความคุ้มครองเพิ่มมาช่วยค่าใช้จ่ายเหมือนในแผน Wealthy Healthy ซึ่งครอบคลุมการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage)

ความแตกต่างกับ Maxi Healthy ด้วยแผนประกัน Simply Healthy นี้มีความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรกเหมือนใน Maxi Healthy ทำให้มีความสะดวกต่อการใช้กรมธรรม์ และง่ายต่อการทำความเข้าใจมากกว่า

ความคุ้มครองผู้ป่วยใน

Coverage
SP1500 SP2000 SP3000 SP4000 SP6000 SP12000
Health Insurance Coverage Maximum Payable per Disability/Time/Year
150,000 200,000 300,000 400,000 600,000 1,200,000
In-patient Hospitalization (IPD) Coverage
Room and Board, Including Nursing Care (Max. per disability/time)
90,000 120,000 180,000 240,000 360,000 720,000
- Normal Room (Max. per day, limit 60 days) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000
- ICU Room (Max. per day, limit 15 days) 3,000 4,000 6,000 8,000 12,000 24,000
General Expenses (Max.per disability/time)
15,000 20,000 30,000 40,000 60,000 120,000
- Emergency OPD Treatment for Accident (Including in General Expenses) 3,000 4,000 6,000 8,000 12,000 24,000
- Special Consultation Fee (Including in General Expenses) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000
- Ambulance Fee (Including in General Expenses) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Surgical Coverage
Surgeon's Operation Fee (Max. per disability/time, as per Actual Expenses)
22,500 30,000 45,000 60,000 90,000 180,000
- Surgical Consultation Fee (Including in Surgeon's Operation Fee) 2,250 3,000 4,500 6,000 9,000 18,000
Physician Care Coverage
Physician Care (Max. per disability/time)
22,500 30,000 45,000 60,000 90,000 180,000
- In-patient Physician Visit Fee (Max. per day, limit 60 days) 375 500 750 1,000 1,500 3,000
Major Medical Coverage
Maximum Payable per Disability/Time/Life Time (pay 90% of the eligible expenses in excess of the deductible)
- Deductible no coverage no coverage no coverage no coverage no coverage no coverage
- Room and Board, Including Nursing Care (Max. per day, state on 61st day)
Worldwide Emergency Assistant Coverage (By Allianz Global Assistance)
- Emergency Medical Evacuation no coverage no coverage no coverage no coverage no coverage no coverage
- Medical Repatriation
- Repatriation of Mortal Remian
Personal Accident Coverage (PA 2)
- Accidental Death, Dismemberment, and Total Permanent Disability 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (ซื้อเพิ่มได้)

Coverage
OPD800 OPD1000 OPD1500 OPD2000 OPD2500 OPD3000
Maximum Payable (per Year)
32,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
- Maximum Payable per Day (Max. 1 visit per day, limit 30 visit per year) 800 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
- X-ray and Laboratory Test Expenses (Maximum per year) 8,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

เบี้ยประกันภัยรายปี

คุณสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้โดยเทียบแผนประกันที่ต้องการ กับอายุของคุณเอง หากมีความประสงค์ซื้อ OPD จะต้องซื้อพร้อมกับความคุ้มครองของ IPD ด้วยทุกครั้ง โดยเปรียบเสมือน IPD คือกรมธรรม์หลักที่ต้องซื้อก่อน โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ รับชำระเป็นรายปีเท่านั้น

IPD ผู้ป่วยใน เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์

ช่วงอายุ (ปี)
WH1500 WH2000 WH3000 WH4000 WH6000 WH12000
15 วัน - 5 ปี 19,030 25,227 37,620 50,014 74,801 104,545
6 - 10 8,702 11,456 16,965 22,473 33,489 46,709
11 - 20 5,604 7,325 10,768 14,211 21,096 29,358
21 - 35 4,571 5,948 8,702 11,456 16,965 23,574
36 - 40 5,191 6,774 9,942 13,109 19,443 27,045
41 - 45 5,604 7,325 10,768 14,211 21,096 29,358
46 - 50 6,637 8,702 12,833 16,965 25,227 35,142
51 - 55 7,670 10,079 14,899 19,719 29,358 40,925
56 - 60 8,702 11,456 16,965 22,473 33,489 46,709
61 - 65 10,852 14,295 21,180 28,065 41,836 58,360
*66 - 70 (เฉพาะต่ออายุ) 15,151 19,971 29,610 39,249 58,528 81,663
*71 - 75 (เฉพาะต่ออายุ) 21,684 28,569 42,340 56,110 83,651 116,700
*76 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) 32,012 42,340 62,995 83,651 124,963 174,537

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

OPD ผู้ป่วยนอก เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (ซื้อเพิ่ม)

OPD ผู้ป่วยนอกจะต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยในเท่านั้น

ช่วงอายุ (ปี)
OPD800 OPD1000 OPD1500 OPD2000 OPD2500 OPD3000
15 วัน - 5 ปี 22,512 27,618 40,383 53,148 65,913 78,678
6 - 10 10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
11 - 20 6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
21 - 35 5,003 6,137 8,974 11,811 14,647 17,484
36 - 40 5,753 7,058 10,320 13,582 16,844 20,107
41 - 45 6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
46 - 50 7,504 9,206 13,461 17,716 21,971 26,226
51 - 55 8,755 10,740 15,705 20,669 25,633 30,597
56 - 60 10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
61 - 65 12,507 15,344 22,435 29,527 36,618 43,710
*66 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) 17,510 21,481 31,409 41,337 51,266 61,194

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 85 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก
 • ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
 • ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย
  • * ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
   ** ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

  แผนประกันอื่น

  คำนวณเบี้ยประกัน

  ความคุ้มครองผู้ป่วยใน - เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก - เมื่อเป็นการเข้ารักษาเป็นครั้งคราว

  แผนประกันคุ้มครองผู้ป่วยใน

  ความคุ้มครองของแผนประกันผู้ป่วยในนั้น หมายถึงผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง