เว็บไซต์ ระหว่างพัฒนา | Underdevelopment Site
 • (+66) 02 202 9200
 • buy@thaihealth.co.th
Maxi Healthy | Thai Health Insurance

แผน Maxi Healthy

แผนประกันผู้ป่วยใน Maxi Healthy

ความคุ้มครองของแผนประกันผู้ป่วยในนั้น หมายถึงผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็น ผู้ป่วยในโดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์

แผนประกัน Maxi Healthy นี้ มีความแตกต่างจากทั้งสองแผนอย่าง Simply Healthy และ Maxi Healthy ในเฉพาะเรื่องของการมีค่าความรับผิดส่วนแรกเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งนั่นหมายความว่า เมื่อคุณได้เข้ารับการรักษาตัวผู้ป่วยในแล้วนั่น คุณจะมีภาระจ่ายค่าความรับผิดส่วนแรก และส่วนเกินสิทธิ์จากการเคลมสินไหม

ถึงแม้ Maxi Healthy จะมีค่าความรับผิดส่วนแรก แต่ความคุ้มครองการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Coverage) นั่นให้ความคุ้มครองที่สูงในเบี้ยประกันที่ต่ำ ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพอื่นอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์อันไม่คาดฝันด้วยเบี้ยที่ไม่แพงมากนัก

กรมธรรม์นี้มีความซับซ้อนของเงื่อนไขมากกว่าประเภทอื่น เช่น การจ่ายค่าห้อง หากคุณถือกรมธรรม์นี้เป็นเล่มที่สอง การจ่ายค่าห้องจะนับให้เฉพาะค่าห้องตั้งแต่วันที่ 61 เท่านั้น (ส่วนค่าห้องที่ก่อน 61 วัน ต้องนำไปเคลมกับกรมธรรม์แรก)

ค่ารักษาพยาบาลของ Maxi Healthy นั่นเป็นชนิดที่จำกัดทุนต่อโรคต่อปีและตลอดชีวิต ซึ่งหมายถึงหากคุณซื้อ MC1500 ที่ได้รับวงเงินความคุ้มครอง 150,000 บาท หากคุณเคลมด้วยโรคใดโรคหนึ่งแล้ว วงเงินสำหรับโรคนั้น จะลดลงตลอดชีวิต เช่น เคลมไป 50,000 สำหรับปีกรมธรรม์สำหรับโรคนั้น ปีถัดมา คุณจะเหลือ 100,000 บาท หากเคลมโรคเดิม แต่โรคอื่นๆนั้นจะต้องไม่เกินวงเงินทั้งปีที 150,000 บาท

ความคุ้มครองผู้ป่วยใน

Coverage
MC1500 MC2000 MC3000 MC4000 MC6000 MC12000
Major Medical Coverage
Maximum Payable per Disability/Time/Life Time (pay 90% of the eligible expenses in excess of the deductible)
150,000 200,000 300,000 400,000 600,000 1,200,000
- Deductible 15,000 20,000 30,000 40,000 60,000 1,200,000
- Room and Board, Including Nursing Care (Max. per day, state on 61st day) 1,500 2,000 3,000 4,000 6,000 12,000
Worldwide Emergency Assistant Coverage (By Allianz Global Assistance)
- Emergency Medical Evacuation USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000 USD 1,000,000
- Medical Repatriation
- Repatriation of Mortal Remian
Personal Accident Coverage (PA 2)
- Accidental Death, Dismemberment, and Total Permanent Disability 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (ซื้อเพิ่มได้)

Coverage
OPD800 OPD1000 OPD1500 OPD2000 OPD2500 OPD3000
Maximum Payable (per Year)
32,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
- Maximum Payable per Day (Max. 1 visit per day, limit 30 visit per year) 800 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
- X-ray and Laboratory Test Expenses (Maximum per year) 8,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

เบี้ยประกันภัยรายปี

คุณสามารถตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้โดยเทียบแผนประกันที่ต้องการ กับอายุของคุณเอง หากมีความประสงค์ซื้อ OPD จะต้องซื้อพร้อมกับความคุ้มครองของ IPD ด้วยทุกครั้ง โดยเปรียบเสมือน IPD คือกรมธรรม์หลักที่ต้องซื้อก่อน โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพ รับชำระเป็นรายปีเท่านั้น

IPD ผู้ป่วยใน เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์

ช่วงอายุ (ปี)
MC1500 MC2000 MC3000 MC4000 MC6000 MC12000
15 วัน - 5 ปี 9,457 12,381 18,230 24,078 35,776 49,812
6 - 10 4,583 5,883 8,482 11,082 16,280 22,519
11 - 20 3,121 3,933 5,558 7,182 10,432 14,331
21 - 35 2,634 3,283 4,583 5,883 8,482 11,601
36 - 40 2,926 3,673 5,168 6,663 9,652 13,239
41 - 45 3,121 3,933 5,558 7,182 10,432 14,331
46 - 50 3,608 4,583 6,533 8,482 12,381 17,060
51 - 55 4,096 5,233 7,507 9,782 14,331 19,789
56 - 60 4,583 5,883 8,482 11,082 16,280 22,519
61 - 65 5,642 7,266 10,516 13,765 20,263 28,061
*66 - 70 (เฉพาะต่ออายุ) 7,759 10,034 14,583 19,132 28,229 39,147
*71 - 75 (เฉพาะต่ออายุ) 11,020 14,269 20,767 27,266 40,263 55,859
*76 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) 15,894 20,767 30,515 40,263 59,758 83,152

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

OPD ผู้ป่วยนอก เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ (ซื้อเพิ่ม)

OPD ผู้ป่วยนอกจะต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองผู้ป่วยในเท่านั้น

ช่วงอายุ (ปี)
OPD800 OPD1000 OPD1500 OPD2000 OPD2500 OPD3000
15 วัน - 5 ปี 22,512 27,618 40,383 53,148 65,913 78,678
6 - 10 10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
11 - 20 6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
21 - 35 5,003 6,137 8,974 11,811 14,647 17,484
36 - 40 5,753 7,058 10,320 13,582 16,844 20,107
41 - 45 6,253 7,672 11,218 14,763 18,309 21,855
46 - 50 7,504 9,206 13,461 17,716 21,971 26,226
51 - 55 8,755 10,740 15,705 20,669 25,633 30,597
56 - 60 10,006 12,275 17,948 23,621 29,295 34,968
61 - 65 12,507 15,344 22,435 29,527 36,618 43,710
*66 - 85 (เฉพาะต่ออายุ) 17,510 21,481 31,409 41,337 51,266 61,194

*กรณีต่ออายุเท่านั้น

 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐานสำหรับแต่ละช่วงอายุ สำหรับปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น
 • สมัครทำประกันภัยปีแรกได้ ตั้งแต่อายุ 15 วัน ถึง 85 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยใน และต่ออายุได้ถึง 85 ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ป่วยนอก
 • ต้องซื้อประกันภัยผู้ป่วยในก่อน จึงจะสามารถซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกได้ ในกรณีซื้อประกันภัยผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม ให้นำเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยนอกไปบวกเพิ่มจากเบี้ยประกันภัยผู้ป่วยใน
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุจะถูกปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
 • เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย อาจถูกปรับขึ้นตามประวัติการรับประกันของปีกรมธรรม์ก่อนหน้า สูงสุดไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ของเบี้ยประกันมาตรฐาน
 • ส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ในปีต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในปีกรมธรรม์ก่อนหน้า
 • การประกันสุขภาพนี้ให้ความคุ้มครองชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล อันมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย ตามจำนวนที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • รายละเอียดข้อตกลงคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • การคุ้มครองการเจ็บป่วย จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ยกเว้นการเจ็บป่วย 8 ประเภทที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย การชลอความเสื่อมของวัย
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา โรคเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก
 • การตรวจรักษาอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช
 • การตรวจรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 • การฆ่าตัวตาย หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตัวเอง
 • ข้อยกเว้นความคุ้มครองอื่น ๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • กรอกใบคำขอเอาประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมแถลงสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอและลงนามรับรอง *
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับคนต่างด้าว
 • กรณีผู้เยาว์ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกัน หรือรับประกันโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตามมาตรฐานการรับประกันภัยของบริษัทได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับต่ออายุผู้เอาประกันภัยแต่ละรายได้ ภายใน 2 ปีแรกหลังเริ่มทำประกันภัย
  • * ในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้ โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้น ๆ อาจจะได้จูงใจบริษัทให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้
   ** ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ภายใน 90 วันหลังเริ่มทำประกันภัยปีแรก โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยก่อนอากรให้เต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทน

  แผนประกันอื่น

  คำนวณเบี้ยประกัน

  ความคุ้มครองผู้ป่วยใน - เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก - เมื่อเป็นการเข้ารักษาเป็นครั้งคราว

  แผนประกันคุ้มครองผู้ป่วยใน

  ความคุ้มครองของแผนประกันผู้ป่วยในนั้น หมายถึงผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง