เว็บไซต์ ระหว่างพัฒนา | Underdevelopment Site
  • (+66) 02 202 9200
  • buy@thaihealth.co.th
คณะกรรมการและผู้บริหาร | ไทยประกันสุขภาพ

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

นายวานิช ไชยวรรณที่ปรึกษาคณะกรรมการ
นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุลประธานกรรมการ
นางวรางค์ ไชยวรรณประธานกรรมการบริหาร
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริตกรรมการผู้จัดการ
นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์กรรมการ
นายดุลยวิทย์ อินทปันตีกรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ สุไพบูลย์พิพัฒน์กรรมการอิสระ
นายอบรม เชาวน์เลิศกรรมการอิสระ
นายมาโนชญ์ จันสุทธิรางกูรกรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร

นางวรางค์ ไชยวรรณประธานกรรมการบริหาร
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริตกรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการรับประกัน
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน
รักษาการผู้จัดการสายงาน สายงานสินไหมทดแทน
รักษาการผู้จัดการสายงาน สายงานการตลาดประกันรายบุคคลภูมิภาค
รักษาการผู้จัดการส่วน ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
นางกรกนก วงศ์พานิชเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้จัดการส่วน ส่วนการบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดการส่วน ส่วนการปฏิบัติตามกฎหมาย
รักษาการผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
นายมาโนช กิจสวัสดิ์์ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันกลุ่ม
นายธีรพงษ์ อิศรภักดีผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการตลาดประกันรายบุคคลกรุงเทพฯ
นางรุ่งนภา รอดชีวันผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานการจัดการกรมธรรม์
นางสาวรฐา โตรัตนคุนต์ผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานบุคคลและธุรการ
ผู้จัดการส่วน ส่วนตรวจสอบภายใน
นางสาวจันทนา ศรีนุ่มผู้จัดการสายงานอาวุโส สายงานบัญชี
นายณัช ไชยวรรณผู้จัดการสายงาน สายงานพัฒนาธุรกิจ
นายวิชัย อารัณย์รักษ์ผู้จัดการส่วนอาวุโส สายงานประกันการเดินทาง
นางอรนุช เนียมสุวรรณผู้จัดการส่วนอาวุโส สายงานการรับประกัน
นางสาวณิชาภัทร สนธยานนท์ผู้จัดการส่วนอาวุโส สายงานการเงิน